Ekologie ekologie firmy

SLUŽBY FIREMNÍ EKOLOGIE - ekologický outsourcing, tato služba je poskytována přímo na míru zákazníka

 • Konzultace, poradenství, organizace školení v oblasti ochrany životního prostředí
 • Zpracování a aktualizace dokumentací
 • Externí dohled na plnění závazků, spojených s požadavky jednotlivých složkových zákonů pro životní prostředí
 • Zastupování před orgány státní správy
 
 

Odpadové hospodářství

Školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady

 • ZPRACUJEME
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP)
 • Hlášení do integrovaného registru znečištění (ISPOP)
 • Roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad
 • Žádost o souhlas k nakládáním s nebezpečnými odpady
 • Žádost o souhlas k upouštění od třídění odpadů
 • Evidenční karty odpadů (evidence odpadů)

 • DÁLE ZAJIŠŤUJEME
 • Provozní řády pro skladování a shromažďování odpadů
 • Provozní řády pro sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů
 • Vedení evidence o produkci a nakládání s odpady
 • Pravidelné kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství
 • Vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v legislativě
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány

nahoru​

 

Ochrana ovzduší

Školení zaměstnanců v oblasti ochrany ovzduší

 • ZPRACUJEME
 • Žádost o povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • Provozní řády pro zdroje znečišťování ovzduší a jejich aktualizace
 • Provozní evidenci pro zdroje znečišťování ovzduší
 • Souhrnnou provozní evidenci SPE a poplatkové hlášení (ISPOP)
 • Hlášení do IRZ

 • ​DÁLE ZAJIŠŤUJEME
 • Kontrolu dodržování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany ovzduší a plnění rozhodnutí příslušných orgánů státní správy
 • Vedení přehledu zdrojů znečišťování ovzduší, vedení plánů měření emisí apod.
 • Poradenství při nakládání s regulovanými látkami či fluorovanými skleníkovými plyny chladících nebo klimatizačních zařízení
 • Zpracování odborných posudků a rozptylových studií
 • Pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany ovzduší
 • Vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v legislativě
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány

nahoru​

 

Vodní hospodářství

Školení zaměstnanců v oblasti vodního hospodářství

 • ZPRACUJEME
 • Havarijní plány pro nakládání se závadnými látkami
 • Poplatkové hlášení a přiznání za zdroje znečišťování vod, a za odběry podzemních a povrchových vod (ISPOP)
 • Žádost o povolení k nakládání vodami (např. vypouštění odpadních vod, odběry podzemních nebo povrchových vod atd.)
 • Povodňové plány
 • Hlášení na vodoprávní úřad a správci povodí (ISPOP)
 • Provozní řády vodních děl

 • DÁLE ZAJIŠŤUJEME
 • Kontrolu nakládání s látkami nebezpečnými vodám, zvláště jejich skladování v prostorách společnosti
 • Kontrolu dodržování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany vod a plnění rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů
 • Pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod
 • Vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v legislativě
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány

nahoru​

 

Chemické látky a směsi

Školení všech zaměstnanců, kteří nakládají s NCHLaS

 • ZPRACUJEME
 • Písemné pravidla pro nakládání s vybranými nebezpečnými CHLaP a zaslání na příslušnou hygienickou stanici
 • Protokol o zařazení či nezařazení objektů do skupin A nebo B dle platné legislativy v oblasti prevence závažných havárií

 • DÁLE ZAJIŠŤUJEME
 • Vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v legislativě

nahoru​

 

Ekologická újma

Vypracování základního hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo, v němž provozujete činnost podléhající hodnocení

nahoru​

Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám