Havarijní plán

Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám („Havarijní plán“) slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje uživatele těchto látek na případ havárie.


Povinnost vypracovat Havarijní plán vyplývá z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.


V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“). Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení.


Závadnými látkami jsou např. oleje, odmašťovadla, soli kovů, hnojiva, PHM, kapalné odpady atd., tj. všechny látky, které mohou ohrozit nebo negativně ovlivnit kvalitu vody.

Zacházení ve větším rozsahu:

  • kapalné závadné látky nad 1000 l, nebo kapalné závadné látky v přenosných obalech nad 2000 l nebo pevné závadné látky nad 2000 kg včetně.

Území se zvýšeným nebezpečí pro povrchové nebo podzemní vody (ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, na vodních tocích, vodních nádržích, v bezprostřední blízkosti kanalizačních šachet a vpustí):

  • zvlášť nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství nad 10 l nebo v pevném skupenství nad 15 kg, nebo v přenosných k tomu určených obalech nad 15 l.
  • nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství v zařízení nad 250 l, v pevném skupenství nad 300 kg nebo v přenosných k tomu určených obalech nad 300 l.
Zpracovat havarijní plán mají za povinnost jak průmyslové, tak zemědělské podniky a farmy, čerpací stanice pohonných hmot atd.

Hrozí pokuta?

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a nemá schválený havarijní plán, se dopouští správního deliktu, za který je možné uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Podobně může být právnická nebo podnikající fyzická osoba postihována, pokud poruší povinnosti při haváriích stanovené Zákonem 254/2001 Sb.

Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám