Společenská odpovědnost firem   Společenská odpovědnost firem 

Záměrem společenské odpovědnosti je přispívat k udržitelnému rozvoji.

Organizace na celém světě, stejně jako jejich zainteresované strany, si stále více uvědomují potřebu společensky odpovědného chování. Žádná společnost ani organizace nerealizuje svoji činnost ve vakuu. Jejich vazby na komunity a okolní prostředí jsou kritické z pohledu efektivního fungování.

Výkonnost organizace ve vztahu ke společnosti, ve které působí, a dopad jejích činností na životní prostředí se stává kritickou součástí měření její celkové výkonnosti a její schopnosti pokračovat v efektivním fungování. To je částečně odrazem rostoucího povědomí o důležitosti potřeby zajišťovat zdravé ekosystémy, sociální rovnost a dobré řízení a správu organizací. V dlouhodobém horizontu závisí činnosti všech organizací na zdraví světových ekosystémů. Organizace jsou vystaveny většímu dohledu ze strany různých, na nich zainteresovaných stran.

Vnímání výkonnosti organizace v oblasti společenské odpovědnosti může kromě jiného ovlivnit:

 • její schopnost přilákat a udržet zaměstnance nebo členy, zákazníky, klienty nebo uživatele
 • udržování morálky, angažovanosti a produktivity zaměstnanců
 • pohled investorů, dárců, sponzorů a finanční komunity
 • její vztahy s organizacemi, státní správou, médii, dodavateli, partnery, zákazníky a společenstvím, v jehož rámci působí
 • její konkurenční postavení
 • její pověst

Naše společnost nabízí přezkoumání a zhodnocení činností v oblasti společenské odpovědnosti firem v souladu s doporučeními uvedenými v normě ČSN ISO 26000 (010390) - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Přezkoumání a zhodnocení činností realizujeme jak formou osobní návštěvy klienta, tak i vzdáleně formou elektronického dotazníku. Výstupem je zhodnocení chování klienta a jeho partnerů z pohledu tří základních pilířů (tzv. Tripple Bottom Line) společenské odpovědnosti firem - ekonomický, sociální a environmentální.

 

 


 


Ekonomická oblast

 • principy dobrého řízení firmy
 • odmítnutí korupce
 • transparentnost
 • ochrana duševního vlastnictví
 • vztahy s investory
 • dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • vztahy se zákazníky
 • kvalita a bezpečnost produktů a služeb

Sociální oblast

 • firemní filantropie a dobrovolnictví
 • zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdělávání
 • zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva
 • rovnost žen a mužů
 • odmítnutí dětské práce
 • lidská práva, sponzorství a dobrovolnictví

Environmentální oblast

 • ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady EMAS a ISO 14000)
 • ochrana přírodních zdrojů
 • investice do ekologických technologií
 • ekologická firemní kultura (recyklace, úspora energie)
 • ekologická politika podniku

Našim cílem je pomoci společnostem, organizacím i jejich partnerům aktivně se podílet na zvyšování úrovně společenské odpovědnosti.
Našim posláním je budovat lepší svět – zdravý, bezpečný a ohleduplný.

 


 

ISO 26000 je soubor doporučení a postupu, nikoli seznam normativních požadavků. Tato doporučení pomáhají objasňovat, co je to společenská odpovědnost, pomáhají společnostem a organizacím transformovat tato doporučení do reálných a efektivních postupů a v neposlední řádě umožňují sdílet zkušenosti společností chovající se při své činnosti společensky odpovědným způsobem.

Být společensky odpovědný znamená vyvíjet svoji činnost v souladu s etikou, transparentně, s ohledem na komunity a životní prostředí tak, abychom přispívali ke zdraví a prospěchu celé společnosti.

Tyto standardy byly vydány v roce 2010 po 5 letech jednání mezi zástupci vlád, průmyslu, spotřebitelů a pracovních organizací, což znamená, že reprezentují konsensus na mezinárodní úrovni.

 


Na projektu hodnocení společenské odpovědnosti firem
se úspěšně podílejí tyto společnosti:

zákazník datum
AutoMax Group s.r.o. 11.07.2017
COLAS CZ, a.s 11.07.2017
SPEED LEASE a.s. 30.05.2017
MORAVIA STEEL a.s. 25.05.2017
KAMENOLOMY ČR s.r.o. 24.05.2017
O + H stavební hmoty s.r.o. 27.04.2017
CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. 26.04.2017
LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. 25.04.2017
TRASER CZ s.r.o. 24.04.2017
SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. 30.03.2017
M - SILNICE a.s. 22.03.2017
ARKOV, spol. s r. o. 21.03.2017
PILANA a.s. 20.03.2017
KrampeHarex s.r.o.
17.03.2017
SARO truck servis s.r.o. 13.03.2017
DS Logistic s.r.o. 22.12.2016
EOP & HOKA s.r.o. 22.12.2016
MERKO CZ, a.s. 21.12.2016
LIKOL, spol. s r.o.
21.12.2016
TUFÍR, spol. s r.o. 20.12.2016


Reference

Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám