požární ochranaPO - požární ochrana

 

Organizační směrnice

 • začlenění činností
 • tematické plány školení
 • tiskopisy, záznamy školení
 • plán kontrolní činnosti
 • směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
 • směrnice pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím

nahoru​

 

Požární kniha

Slouží k záznamům všech záležitostí, týkajících se požární ochrany. Jako například provedení preventivní požární prohlídky, školení zaměstnanců, revize a kontroly věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, kontrola dokumentace PO, provedení cvičného požárního poplachu a další.

V rámci našich služeb nabízíme zavedení této knihy a současně i její vedení, abychom Vás zbavili starosti s tím spojených a vy se mohli soustředit na jiné, pro Vás důležité věci.


nahoru​

 

Požární poplachové směrnice

Jsou neméně důležitou součástí dokumentů požární ochrany. Obsahují postup a činnost osob při vzniku požáru, určují způsob vyhlášení požárního poplachu, obsahují telefonní čísla tísňového volání a havarijních služeb. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o návod, jak postupovat v případě požáru.

Tyto směrnice Vám v rámci našich služeb zpracujeme a v případě potřeby je také budeme aktualizovat.


nahoru​

 

Požární řády

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany v místech, kde se provádí činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Obsahují stručný popis vykonávané činnosti, charakteristiky požárního nebezpečí, požárně technické charakteristiky látek, nejvýše přípustné množství těchto látek, stanovení podmínek požární bezpečnosti, vymezení oprávnění a povinnosti osob, stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a další.

Tento řád Vám zpracujeme na míru a dle potřeby ho budeme i aktualizovat.


nahoru​

 

Řád ohlašovny požárů

V případě že je zřízena ohlašovna požárů, vyplývá povinnost zpracovat řád ohlašovny požárů.

Upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu, oznámení požáru na operační středisko HZS a obsahuje povinnosti obsluhy, seznam důležitých telefonních čísel, způsob oznámení vzniklého požáru, způsob vyhlášení požárního poplachu, včetně přivolání pomoci a další.

Tento řád Vám zpracujeme na míru a dle potřeby ho budeme aktualizovat.


nahoru​

 

Evakuační plány

Zpracovávají se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo v místech s vysokým, případně se zvýšeným požárním nebezpečím.

Obsahují určení cest a způsobu evakuace, určení osob, které organizují evakuaci, určení místa soustřeďování osob, způsob zajištění první pomoci, grafické znázornění směru únikových cest.

Zajistíme Vám zpracování evakuačních plánů a to jak grafickou tak i textovou část a dle potřeby je budeme aktualizovat.


nahoru​

 

Dokumentace zdolávání požárů - operativní karta

Zpracovávají se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo v místech s vysokým, případně se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požáru a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů, záchrany osob, zvířat a majetku.
Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu, tvoří ji jak textová tak i grafická část.

V rámci našich služeb, Vám zajistíme zpracování textové i grafické části a dle potřeby ji budeme aktualizovat.


nahoru​

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost a starosti s ní spojené, můžete ode dneška hodit za hlavu a nechat je tak na nás. Pravidelně budeme kontrolovat, zda-li jsou Vaše objekty a zařízení v pořádku, případně navrhneme řešení pro odstranění zjištěných závad. Na závěr Vám také zpracujeme protokol o kontrolní činnosti.
Výstupem provedených kontrol a revizí jsou samozřejmě doklady o provedených kontrolách a příslušné revizní zprávy.

 • zpracování protokolu o kontrolní činnosti
 • pomoc při odstraňování zjištěných závad
 • kontrola požárně bezpečnostních zařízení
 • - nouzové osvětlení, vč. záznamníku měsíčních kontrol - požární dveře
  - požární vrata
  - požární okna
  - požární ucpávky
  - požární klapky
  - požární nádrže

nahoru​

 

Školení

Školení provádíme přímo u Vás ve firmě, případně tyto prostory zajistíme. Snažíme se, aby naše školení byla zajímavá a záživná a vy si tak odnesli užitečné a přínosné informace. Proto aplikujeme do praxe vlastní zkušenosti a i zajímavé příklady.

 • vedoucích zaměstnanců
 • zaměstnanců
 • preventivních požárních hlídek
 • osob zabezpečujících požární ochranu v mimo pracovní době (ostraha, vrátní)
 • preventistů požární ochrany

nahoru​

 

Poradenská činnost

Nevíte si rady se všemi směrnicemi a povinnostmi v oblasti požární ochrany?
Obraťte se na nás! Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a společnými silami pro Vás najdeme vhodné řešení


nahoru​

 

Účast při státním dozoru

Jsme s Vámi na jedné lodi a je našim společným zájmem u kontrol uspět. V rámci našich smluvních služeb se účastníme kontrol státního dozoru. Při kontrole obhajujeme námi zpracovanou dokumentaci, směrnice, doklady o školení apod.


nahoru​

Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám