Upozornění
Elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Oficiální spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) se odkládá na 2. 5. 2018

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení, v němž stanovilo oficiální termín spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) na 2. 5. 2018.

Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále „elektronický systém“ nebo „SEPNO“) byla do zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vložena novelizačním zákonem č. 223/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016. Zákon č. 223/2015 Sb. obsahoval v čl. II v bodě 7 přechodné ustanovení, které umožňovalo v průběhu roku 2016 neohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému, v případě vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů podle předchozího znění zákona o odpadech. Přechodné ustanovení mělo umožňovat povinným osobám seznámit se s fungováním systému a postupně se připravit na jeho plné využívání. Protože elektronický systém nebyl do této doby připraven, nebylo možné tohoto přechodného ustanovení ze strany povinných osob využít.
S ohledem na výše uvedené umožní Ministerstvo životního prostředí od 1. února 2018 přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadu osobám,

jichž se bude povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím tohoto systému týkat, aby měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit s jeho fungováním. Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května 2018.

Do 1. května 2018 nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.
V případě přepravy nebezpečných odpadů vyplní odesílatel nebezpečného odpadu ohlašovací list v rozsahu podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nak

ládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zási

lce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu. Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy odeslaných zásilek nebez

pečného odpadu. Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

Po oficiálním zahájení provozu elektronického systému nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a elektronický systém ani nebude takové dohlášení umožňovat.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se spustí elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude od ledna 2018 v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.
Modul www.SEPNO.cz umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou.
Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Možnosti ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava nebez. odpadů se ohlašuje vždy před zahájením fyzické přepravy!

1. Ohlášení provede odesílatel

(tj. odesílatel = ohlašovatel přepravy)

Odesílatel je povinen:

  • OHLÁSIT přepravu před zahájením na portálu SEPNO, v rozsahu Ohlašovacího listu (OL).
  • PŘILOŽIT k zásilce doklad v listinné podobě obsahující informace z OL, vytiskne v SEPNO ohlašovací list (jeden), fyzicky přiloží/předá řidiči.
  • Pokud není přeprava zahájena v ohlášeném termínu, musí zrušit ohlášení přepravy do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.
  • Pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji (nejčastěji hmotnost odpadu), pak musí nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy, ale před potvrzením přijetí - OPRAVIT údaje o přepravě. Údaje může opravovat pouze ohlašovatel! Po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu!

2. Odpad odveze mobilní zařízení

V případě, že Vám nebezpečný odpad odveze provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů, pak je odesílatelem pouze provozovatel tohoto mobilního zařízení ke sběru odpadů. Původci odpadů tak odpadají veškeré povinnosti odesílatele.

3. Ohlášení provede místo odesílatele příjemce

Povinnost ohlásit přepravu a přiložit OL může za odesílatele (tj. původce) splnit (po dohodě) příjemce. Ohlašovatelem přepravy bude tedy příjemce (odpadová společnost), odesílatelem ale zůstává původce (i když bez praktických povinností).

First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 
Předcházejte nehodám na pracovišti
S námi předejdete zbytečným pokutám